Omvorming Boetzelaersveld tot natuur van start

2019-07

Al enkele jaren zijn we bezig met de voorbereidingen van de omvorming van het Boetzelaersveld en het aangrenzende gebied. Dit 11,5 ha grote landbouwgebied tussen lage Vuursche en Hollansche Rading wordt geheel natuurvriendelijk ingericht. Omdat het een groot project is, was een degelijke voorbereiding erg belangrijk, maar eind juli gaat de uitvoering van het project van start.

 


Huidige landbouwgebied van het Boetzelaersveld.

 

In 1878 kwam Willem Carel als eerste Van Boetzelaer op Eyckenstein wonen. In die tijd heeft hij dit gebied als landbouwgebied laten ontginnen, vandaar de naam Boetzelaersveld. Met de huidige inzichten in natuurontwikkeling vormt dit landbouwgebied echter een obstakel in de natuurlijke verbindingsroute tussen de Utrechtse Heuvelrug en het Gooi. Het gehele plangebied valt onder het Natuur Netwerk Nederland. Voor ons is dit een belangrijke reden om hier met (intensieve) landbouw te stoppen. Een bijkomend voordeel is dat er dan ook niet meer met zwaar landbouwverkeer over de grote paden van het landgoed gereden hoeft te worden. Hierdoor kan er meer rust in de natuur ontstaan.

Ten noordoosten van dit landbouwgebied ligt een gebied van omstreeks 2,2 ha waar nog de oorspronkelijke heidebegroeiing aanwezig is. Dit gebied wordt vergroot door een bosgebied van 9,6 ha ten noorden van het Boetzelaersveld tot heide om te vormen. Het totaal aan heide wordt daarmee 11,8 ha. Ook in deze uitbreiding is de heide nog grotendeels aanwezig.

Het project is in nauw overleg met provincie Utrecht opgezet en sluit goed aan op de Natuurvisie (2016) van de provincie, waarin het vervolmaken van het Nationaal Natuurnetwerk (NNN) wordt nagestreefd, en op het Natuurbeleidsplan 2017 van de provincie, dat aangeeft dat er 350 ha bos moet worden omgevormd naar onder andere droge heide en schraalland om versnippering tegen te gaan.

 

Hoe komt het eruit te zien?
Tijdens de vele jaren van intensief landbouwgebruik is er een dikke voedselrijke bodemlaag ontstaan. Dat klinkt misschien goed, maar gevarieerde natuur gedijt juist beter op een voedselarme bodem. Van het landbouwgebied zal daarom zo’n 12.000 m³ voedselrijke grond afgevoerd moeten worden. Op verschillende plaatsen kan er gewerkt worden met uitmijnen van de gronden, maar in het middengedeelte zitten er te veel meststoffen in de grond, zodat daar wel 20-25 cm uit moet. De grond en het plagsel zullen via Hollandsche Rading worden afgevoerd. Verder moet er zo’n 6.000 m³ plagsel van het nieuwe heidegebied worden afgevoerd. Ten slotte wordt de sloot die over het hele gebied loopt, ondieper gemaakt, met de bedoeling dat water langer in het gebied blijft hangen en het gebied vochtiger blijft.

Het huidige landbouwgebied wordt grotendeels heringericht. Er komen twee akkers, die extensief met verschillende granen worden bebouwd. Naar het westen toe wordt met groepjes bomen en struiken een mooi overgangsgebied naar het naastgelegen Utrechts Landschap gecreëerd. Tussen de bomen en struiken kunnen kruiden en ruigtes ontstaan. Het overige binnen het landgebied wordt ontwikkeld als Kruiden- en faunarijk grasland. Langs de oostzijde in het gebied komt een wandelpad, die het gebied recreatief aantrekkelijk maakt.

Gedurende het project proberen we bezoekers van Eyckenstein en bewoners in de omgeving uiteraard  zo min mogelijk overlast te bezorgen. Helaas zal het paardenpad ten oosten langs het heideveld in deze periode niet voor ruiters beschikbaar zijn. Dit hebben we met de KNHS afgestemd. In de loop van november hopen we het project te kunnen afronden.