Nauwe band met Platform Utrechtse Buitenplaatsen

2017-12

Sinds 2012, het jaar van de Historische Buitenplaats, bestaat er in de provincie Utrecht het Platform Utrechtse Buitenplaatsen (PUB). Hierin is het Utrechts Particulier Grondbezit onder andere vertegenwoordigd door Otto van Boetzelaer. Hierdoor is er al zes jaar een nauwe relatie tussen het PUB en Eyckenstein!

Het Platform Utrechtse Buitenplaatsen is opgericht als motor achter de door de Provincie Utrecht opgestelde Uitvoeringsagenda Historische Buitenplaatsen 2012-2016. Er blijkt een duidelijke behoefte te zijn aan een integraal (rood en groen) netwerk op het gebied van buitenplaatsen. Het meewegen en borgen van de cultuurhistorische waarden in de ruimtelijke ontwikkelingen wordt van groot belang geacht en is verplicht in het bestemmingsplan. De combinatie van natuur en cultuur maakt buitenplaatsen voor een groot publiek aantrekkelijk. Dit levert echter ook een spanningsveld op bij de instandhouding van buitenplaatsen en bij het zoeken naar economische dragers.

Het doel van het platform is om een goede infrastructuur te bieden, waarbinnen eigenaren, ondersteuningsorganisaties, overheden en beheerorganisaties op zowel het gebied van erfgoed als landschap elkaar ontmoeten en gezamenlijk optrekken, strategische verbindingen leggen en kennis en ervaring uitwisselen en ontwikkelen betreffende de Utrechtse historische buitenplaatsen (inspirerende rol). Zo wil het PUB de problematiek die speelt in kaart te brengen (signalerende rol)  en streven naar een goede dialoog en onderlinge informatie en kennisuitwisseling (stimulerende rol). Door het netwerk ontstaat meer samenwerking en er worden activiteiten ontwikkeld die een goede afstemming van de belangen van alle partijen tot gevolg hebben. Door ontwikkeling van diverse projecten en producten is de kennis bij partijen en overheden vergroot. Zo is meegewerkt aan de ‘Utrechtse Buitenplaatsenbiotoop’ en de ‘Leidraad Behoud door ontwikkeling op historische buitenplaatsen’.

band-met-pub-500

Vergadering Platform Utrechtse Buitenplaatsen in de Oranjerie bij de moestuin

Het PUB bestaat uit 13 afgevaardigden van partijen/organisaties die iets te maken hebben met buitenplaatsen. Dat zijn drie afgevaardigden vanuit het Utrechts Particulier Grondbezit (UPG), twee mensen vanuit de twee grote buitenplaatsgemeenten, iemand van Staatsbosbeheer, van het Utrechts Landschap, vanuit de Kasteelmusea, het Nationaal Restauratiefonds, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Provincie Utrecht, vanuit Landschaperfgoed Utrecht, MooiSticht, en STAMU. Voorzitter is Koos Janssen, burgermeester van Zeist.

Sinds 2016 stelt het PUB haar eigen agenda op en zijn er drie werkgroepen geformeerd. Zo is er de werkgroep ‘Ruimtelijke Kwaliteit’ van waaruit nu een onderzoek is gestart naar het instellen van een landgoedconsulentschap in de provincie Utrecht. De werkgroep ‘Lusten en Lasten’ pleit er voor dat de inkomsten en uitgaven ten aanzien van buitenplaatsen beter verdeeld worden. En zij pleit ervoor dat er meer flexibiliteit ten aanzien van buitenplaatsen in gemeentelijke bestemmingsplannen wordt ingebracht, zodat de kosten voor de gewenste, en voor het behoud vaak noodzakelijke ontwikkelingen op buitenplaatsen, niet onnodig hoog hoeven te worden. De derde werkgroep ‘Vrijwilligers en draagvlak’ is betrokken bij de totstandkoming van een ‘Handboek Groen’ voor vrijwilligers op buitenplaatsen.

Daarbij organiseert het PUB elk jaar een groot symposium over een actueel thema. In 2013 vond dit plaats op Eyckenstein onder de titel “Buitenplaatsen op de kaart”. Er kwamen maar liefst 150 personen en het was een groot succes!
Eveneens organiseert het PUB elk jaar netwerkbijeenkomsten voor ambtenaren, wethouders en burgemeesters. En dankzij de goede contacten met Eyckenstein werd dit jaar zowel de netwerkbijeenkomst voor ambtenaren, alsook een vergadering van het PUB gehouden in de sfeervolle Oranjerie van Eyckenstein! Tussen de pompoenen en met de inspirerende omgeving van de moestuin was het goed vergaderen!

Laat een reactie achter